Vårt pedagogiske grunnsyn

Mennesker, mangfold og muligheter

I Tyholttunet barnehage har vi et grunnsyn hvor vi mener barndommen har en egenverdi, den er ikke bare et forberedelses-stadium til voksenlivet. Barndom kan ikke forseres og kan ikke taes igjen.

Det uformelle hverdagslivet utgjør mesteparten av barnehagedagen. Hvordan barn og voksne har det i det daglige samspillet er derfor viktig å vektlegge når vi utarbeider mål for virksomheten vår.

Vi vil gi barna et grunnlag for å møte og utvikle seg i et samfunn i stadig endring. For å takle de utfordringer livet gir er det viktig å utvikle barnas sosiale kompetanse og selvfølelse. Vi forstår selvfølelse som vår viten om, og opplevelse av hvem vi er. Det handler om hvor godt vi kjenner oss selv og hvordan vi forholder oss til det vi vet. Sosial kompetanse kan kun læres i nært samspill og lek med andre, vi legger derfor vekt på at barna skal få god tid til dette. Å utvikle vennskap er noe som må læres, og det må læres som barn.

Barnehagens viktigste pedagogiske kvalitet ligger i relasjonene, både relasjonen mellom voksen og barn, og relasjonen barna immellom. Vårt arbeid med gode relasjoner er derfor avgjørende for et godt læringsmiljø.

Relasjonen mellom barna må preges av vennskap, aksept og glede. Barna skal oppleve å ha gode lekekamerater og sosiale tilknytninger, samt lære seg å håndtere konflikter og vanskelige situasjoner.

Voksne skal tilrettelegge for trygge og varierte samspills- og lekemuligheter. Vår oppgave er å veilede barna til gode relasjoner, være gode voksenpersoner og rollemodeller. Hverdagen i barnehagen skal bestå av meningsfyllte opplevelser og aktiviteter som oppstår i felles lek, samtaler og handling. Vårt arbeid må preges av nærhet og vilje til samspill og oppfølging av enkelbarn og barnegrupper.

 

Se Årsplan for mer informasjon.